ความรับผิดชอบของบริษัท

ในการให้บริการ บริษัท ฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญ  อย่างไรก็ตามหากทรัพย์สินของท่าน สูญหาย หรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ไฮ-สปีด เมสเซนเจอร์ เซอร์วิส จำกัด ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับชดใช้ค่าเสียหาย  ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้

ลูกค้าทั่วไป (ไม่มีสัญญาจ้างงาน)
     -  รับผิดชอบตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น   แต่ไม่เกินจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ลูกค้าประจำ (มีสัญญาจ้างงาน)
     -  รับผิดชอบตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น ไม่เกินจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีเงินสด และ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สิน ต่อ 1 อัตรา

 

 

 

 

 


บริษัท ไฮ-สปีด เมสเซนเจอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 13 ซอยศรีบำเพ็ญ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02-286-5366
อีเมล์ : hispeedmessenger@hotmail.com
© 2009 Hi-speed, All Rights Reserved.
Design by Hutpaza